Akademickie Biuro Karier

Animator Centrum Pieniądza NBP

Narodowy Bank Polski
Departament Centrum Pieniądza
poszukuje kandydatów na stanowisko: Animator Centrum Pieniądza NBP im.
Sławomira S. Skrzypka (umowa zlecenie na okres dwóch lat – 2023-2024)

Do głównych zadań Animatora należeć będzie:
▪ Obsługa grup zwiedzających na ekspozycji CP NBP:
▪ prowadzenie zajęć,
▪ prowadzenie warsztatów,
▪ prowadzenie spotkań edukacyjnych,
▪ oprowadzanie po ekspozycji,
▪ oprowadzanie grup VIP, grup obcojęzycznych i grup osób z niepełnosprawnościami.
▪ Współpraca przy aktualizowaniu materiałów dydaktycznych dla zwiedzających.
▪ Obsługa wydarzeń specjalnych organizowanych przez CP NBP w CP NBP i poza CP NBP.
▪ Udział w nagraniach aktywności CP NBP (filmy i audycje edukacyjne).
▪ Obsługa ekspozycji CP NBP, w szczególności:
▪ obsługa recepcji,
▪ animacja w przestrzeni ekspozycji,
▪ obsługa systemu rezerwacji internetowej i telefonicznej.
Wymagania wobec kandydatów:
▪ ukończony 18-sty rok życia,
▪ posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,
▪ posiadanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim,
▪ posiadanie ogólnej znajomości zagadnień z zakresu historii pieniądza, bankowości
centralnej, historii gospodarki oraz ekonomii ,
▪ deklarowanie dyspozycyjności do świadczenia usług przez minimum łącznie 32
godziny w miesiącu, w tym minimum 8 godzin we wskazane soboty i niedziele,
▪ posiadanie znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu
komunikatywnym (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, ukraiński),
▪ niekaralność,
▪ brak zakazu zajmowania stanowisk związanych z edukacją,
▪ nie figurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (w związku z
art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością
na tle seksualnym),
▪ wyrażona na piśmie zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach
rekrutacyjnych.
Dodatkowym atutem będzie:
▪ wykształcenie wyższe,
▪ obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet,
▪ posiadanie doświadczenia w pracy animacyjnej,
▪ posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć i lekcji muzealnych,
▪ znajomość dodatkowego języka obcego,
▪ samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania.
CP NBP zapewnia szkolenia z zakresu tematyki prezentowanej na ekspozycji.
Osoby zainteresowane są proszone o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 15
kwietnia 2022 r. na adres mailowy: animator@nbp.pl W razie pytań prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem: 22 185 25 25.
Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów –
analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu
do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub
pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami