Akademickie Biuro Karier

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Warszawie Filia w Radomiu

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna został powołany
12 czerwca 2000 roku. Do jego zadań należy m.in. określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy, podział posiadanych środków Funduszu Pracy na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich
i aktywizacji bezrobotnych, opracowywanie analiz i statystyk dotyczących mazowieckiego rynku pracy i badanie popytu na pracę oraz monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych. Urząd koordynuje i świadczy usługi poradnictwa i informacji zawodowej, organizuje międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES, koordynuje system zabezpieczenia społecznego, prowadzi rejestry instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia.